ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • 7 มิถุนา
 • วันสหกรณ์ 2567
 • นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2567
 • ศูนย์บริการ
 • อุดมการณ์สหกรณ์
 • หน้าที่สมาชิกสหกรณ์
 • Untitled 4

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ผู้อำนวยการ016

  ภาพข่าวกิจกรรม ศส.16

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media

  • ข้อแตกต่างระหว่างสหกรณ์กับห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำกัด
  • สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  การจัดการเรียนรู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล
  การถอดบทเรียนเชื่อมโยง (ศรร.)และ (ศพก.)
  การ์ตูนนิทานสหกรณ์
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารเผยแพร่
  ศูนย์เรียนรู้
  KM การจัดการเรียนรู้
  รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
  รายงานDcc
  สื่อถ่ายทอดความรู้

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4

  171333909395219